PhD Students

August 2021

January 2021

August 2020

January 2020

August 2019

May 2019

January 2019

August 2018

Sharmistha

Sharmistha

Email: sharmisthasamota2050@gmail.com

Reg. No.: 2018-EZ-112; CSIR- JRF; Co-Supervisor Prof. Anupama Sharma (Panjab Uni. , CHD)

Supervisor Name: Dr. Suvankar Chakraverty